Day March 29, 2023

TUNI HALACHA 7 Nissan 5783

בס”ד PESSACH Q ”Bitul chametz” chu ipi ham? Donbutna: ihetsama bang uvin khametz akihol joutieng leh “bitul khametz” chu bol angai’e ajeh chu iham tia namulou umthei ahin hiche nabolchun namulou jouse jong chu umjongleh vutvai tabang hiding ahi. Chuleh…