יהושוע

Bung 1

1Pakai soh Mosi athijouvin ahitin ahi, Mosi lhacha Nun chapa Joshua henga Pakaiyin hitin ati.
2Kasoh Mosi athitan, hijeh chun tun kipat in, nangmale hiche mipi jouse, amaho Israel chate dinga kapeh gam jondingin hiche Jordan hi galkaijun lang cheovin.
3 Mosi henga kana seibangin, nakengton achotphana chanchu nang kapeh nahitai.
4Gamthiple hiche Lebanon apat Euphrates vadunglen, Hit mite gamjouse chuleh nilhum lama twikhanglen gei nangma gamsung hiding ahi.
5 Nahinlai sungse-a koimacha namasanga ding joulou ding, Mosi kana umpi banga nangma jong kaumpi ding nahin, nangma nadalha pongting, nujong nanuse ponge.
6 Hatninlang hangsanin, ajehchu apateu pehdinga kana kihahsel gam chu alodiuva hiche mitehohi nahoppeh ding ahi.
7Kasoh Mosi juidinga kapeh dan jouse nabola nachintup theina dingin, nangma hatpou pouvin lang hangtah-in umin. Nachena channa naphattheina dingin, chua kon chun jet le veija kihei mang loujenin.
8Hiche danthupeh buhi nakamtoh kikhenkah hih hen, amavang asunga kisunho dungjuija nabola nachintup theina dingin sunle jan-in lunggiltah-in ngaiton. Chutile nalampi lamjangpeh a nalolhinsah ding ahi.
9Keiman nangma kanathupeh hilouham? hatninlang hangin, kicha hih-in, lungjong lungthoi hih-in. Ajehchu Pakai na Pathen’in nachena chana naumpi jinge.
10Chuin Joshua chun mipi vaipoho jouse chu thu apen aseije,
11Gebuh lailunga cheovinlang mipi jah-a nehlechah kigot tupmun, ajehchu Pakai na Pathen’in lodinga napeh-u gamchu che-a galodinga, nithum sunga hiche Jordan hi nagalkai dingu ahi, tin mipi thu gapeuvin, ati.
12  Chule Reuben mite, Gad mite chule Manasseh phung akehkhat ho henga Joshua’n hitin aseijin,
13Pakai na Pathen’un nakicholdo sah un, chule hiche gamhi napetaove, tia Pakai lhacha Mosi’n nangho henga napeh-u thuchu geldoh un.
14Na-inneipiteu, nachasenhou chule nagancha hou Mosi’n napehnao Jordan gal hilama umden hen. Ahinla manchah choi miho galhangho jouse, masanga anacheuva, amaho na kithopi diu,
15nangho napeh banga Pakaiyin nasopi hou akicholdosah masangse-a, chule Pakai na Pathen’in amaho apeh-u gamchu alo masangseuva naki thopi diu ahi. Chujoule Jordan solama umna gam nalo diuva Pakai soh Mosi’n napeh-u gama chu nakile uva nalodiu ahi.
16Chuin amahon neithupeh jouseu chu bolungting neisolnao channa cheovinge tin Joshua adonbutnun ahi.
17Imajousea Mosi thu kanangai bangun nangma thujong lunglut tah-in ngai uvinge, Pakai Pathen’in Mosi aumpi bangin nangma jong naumpi teihen atiuve.
18Nathupeh douva chule nathupeh ngailou koi hijongle kithat ding ahi, hang pou pouvin lang hattah-in umin, atiuve.