בראשית

Bung 1

1 Semtil’ in Pathenin van le leiset ahinsemtai.
2 Ahin leiset chu alim le agong bei, twipi thuh tah a ki khang chule achungnga thim pi jingahin, twipi chu Pathen Lhagaovin a-opkhum’ e.
3 Pathenin, “kho hungvah hen,” atile, ahungvahtai.
4 Pathenin khovah chu avetle apha lheh jengin, muthim le khovah asep khentai.
5 Pathenin khovah chu “sun” asah-in, muthimchu “jan” asah-e. Jan akichaijin jingkah ahitan, nikhat alhingtai.
6 Pathenin, Twipi lah a chun vanthimjol hung kidal hen, Twipi chu alang langa dalten hen, atin;
7 Vanthimjol ajamdoh-in, twipichu chung le noiya adaltanin asepkhentai.
8 Twipi daltenna chu Pathenin “vanthamjol” asah-e. Jan akichaiyin jingkah ahitan, ni ni alhingtai.
9 Pathenin, “vanthimjol noiya twipi mun khat’a veikhom hen, tolgo hung doh hen,” atileh, aseibangin aumtai.
10 Tolgo lai chu Pathenin, “leiset” asah-in, twipi veikhom chengse chu “twikhanglen” asahtai. Aphatdan chu Pathenin amudohtai.
11 Pathenin, “leiset’in hampa, amunei hamphung, agathei thing, achi ding amunei cheh, ama amachi dungjui cheh-in hinsepdohhen, leiset chunga kehdohhen,” atileh ahung kehdoh tauve.
12 Leiset’in hampa ahinsep doh tan, hamphung ama ama chi dungjuiyin akehdoh-in, agathei amunei thingphung achi dungjuiyin ahung kehdoh tauve. Ahoidanchu Pathenin amudoh tai.
13 Jan akichaiyin jingkah ahitan, nithum alhingtai.
14 Pathenin, “sun le jan sepkhendin vanthamjol’a avah thei vahho hung kigol’u hen, kum kiheichin kum simtoh nan jong panguhen;
15 Vanthamjol’a konin leiset hinsalvah-u hen,” atileh, aseibang in aumtauve.
16 Pathenin vah len cheh ni asemin, nichang chu sun laiyin avahsah-e. Hiti hin ahsi ho jong asemdoh tai.
17 Pathenin, vah cheng chu leiset salvah ding le
18 Sun lai le jan laiya vah ding, muthim le khovah sepkhen din vanthamjol’a agoldohtai. Aphatje chu Pathenin amudoh tan ahi.
19 Jan akichaiyin jingkah ahitan, nili alhingtai.
20 Pathenin, “twi lah a ahon hona kijot le ding ganhing hiungdimset hen, “atin;
21 Pathenin twi lah acheng din ganhing lentah tah ho le adang dang ganhing tamtah asemin, akijot le nauva Twi, akidil chet chut jin, chule alha lengthei vachate aloi loiyin asemdoh-e. Aphat dan Pathenin amudoh tai.
22 Abonchauvin Pathenin phatthei aboh-in, “Hinphauvin, pungun, Twikhanglen le twi lah jouse dimset’uvin, chule vachate jong leiset’a pungu hen,” ati.
23 Hichun jan akichaiyin jingkah ahitan, ni-nga alhingtai.
24 Pathenin, “leiset’in ganhinglen le neo, ina vahthei le gamlah alha ding hinsep doh hen,” atileh, asei bangin aumtauve.
25 Pathenin leiset’a ganhing le sa jouse chule tol’a kithol ganhing jouse aloiloiyin asemdoh-in, avet le apha lheh jenge.
26 Chujouvin Pathenin, “Eiho lim le mel pun mihem semu hitin, ama ho twi lah anga jouse le chunga vacha te, leiset’a ganhing namkim, ina kivah le gamlah alha ho, alen aneo jouse chunga thunei vaihomin panguhen,” atin;
27 Ama lim le mel tobangin Pathenin mihem asemin, numei le pasal asemdohtai.
28 Pathenin ama ni chu phatthei aboh-in, “Chinphan pung lhonin, nason napah lhon leiset hung dimhen, twilah a nga, ju le vachate, leiset chunga ganhing namkim chunga hung vaihomu hen,” ati.
29 Pathenin, “ven, leiset’a muchi chivo, thingphung gathei jouse naneh lhon din kapen,
30 Leiset’a sa jouse le vachate, tol’a kithol ganhing ho le adang ho nehdin hamhing kapetai,” atin, hiti chun aumtai.
31 Hichun Pathenin athilsemsa chengse avet le ahoi behseh jengin pha asai. Hiti hin jan akichaiyin jingkah ahitan, nigup alhing tai.

Bung 2

1 Hiti hin thilsem pumpi akijousoh tai.
2 Ni sagi lhinnin Pathenin Athilsem ajousoh-in anatoh acholdotan ahi.
3 Athilsem aboncha ajosoh a, ni sagi lhinnia acholdo jeh-in hiche nikhohi Pathenin Phatthei aboh-in asuthengtai.
4 Hitia hi thilsem pumpi hung kisemdoh ahi. {Eden hon Pakai Pathenin thilsem pumpi ahinsemdoh chun}
5 Leiset chunga hampa louhing akeh hih laiyin, muchijong adondoh hih laiye. Ajeh chu Pakai Pathenin go ajuh sah hih laiyin, loubol ding mihem jongaum hih laiye.
6 Leiset’ konjoh chun meijun ajamdoh jin, chutengle leichung ahinle chapkotjie.
7 Pakai Pathenin leiset alan mihem asemin, anahhom sunga hintheina hu ahailut peh le, mihem chu mihing asohdoh paiten ahi.
8 Chujouvin Pakai Pathenin niso lam Eden mun’a chun hon khat asemin, hikomma hin amihem sempa chu akoitai.
9 Honsunga hin vetnomnom thingphung gapha tahtah Pakai Pathenin akesah-in, alailungtah a chun hintheina thingphung le se le pha hetna thingphung jong akeh-e.
10 Edan honlei chap nou din hnleiya konin vadung khat ahung lhongin, honkal’a lhalka lin alongkhenin, vadung li asohdoh paitai.
11 Vadung masapen chu pishonahin, Havilah gamkol vel’in alongin,
12 Hiche gama hin sana theng atamin, samphai chang le songval chang jong akimui.
13 Vadung nina chu Gihon ahin, Cush gamkol vel’a alongin ahi.
14 Vadung thumna chu Tigris ahin, Assyria niso lama alongin, chule vadung li lhinna chu Euphrates ahi.
15 Pakai Pathenin mihempa chu aleibol ding le angah din Edanhonsunga akoitai.
16 Pakai Pathenin mihempa jah a, “honsunga thingga jouse naneh thei ahinan,
17 Se le pha hetna thingga vang khu naneh thei louhel dingahi; naneh ni ni le nathi tei tei ding ahi, ati.
18 Pakai Pathenin, “Mihempa achangseh a aum hi anompoi, aki- thopi ding aki- angtopi thei khatsempeh inge,” atin;
19 Leiset alan Pakai Pathenin sa namkim le vacha jouse asemin, ipi asah ding vetnan mihempa henga abonchan ahin hoiluttai. Hichea hi mihempan aminsah pen pen chu aminu hijeng ahitai.
20 HIti hin mihempan vacha jouse le sa namkim aminvo chehtan, ahinla khat cha beh jong ama kithopi thei le aki-angtopi thie aumtapoi.
21 HIjeh chun Pakai Pathenin mihempa chu a-imut milsah-in, a-ihmut lanin anahgu khat aheh lhan, anung chu aphen atonjol’in,
22 Anahgua kon chun numei khat asemdoh-in, mihempa henga ahinpuilut tai.
23 Hichun mihempan: “ Hiche hi kagu kachanga kon, Kaphe kavouva kiladoh ahijeh aPasal’a kona kiladoh ahijeh a ‘Numei’ kiti ding ahi.” ati.
24 Hijeh a chu Pasal’in anu le apa alhakanga aji akol chah joh a, chule ama ni phe khat vou khat hilhonahi.
25 Hichepet chun mihempa le ajinu asagohkeo ahilhonin, ahivangin akijapi lhonpoi.

Bung 3

1 Pakai Pathen thilsem ganhinglah a doha thuh pen chu gul ahi. Gul hin numei nu jah a,” Honsunga theiga ho khu naneh lhon louhel dia Pathenin akha mongham?” atile;
2 Numei nun,” Theiga dang vang kinetheiye;
3 Honlai lunga vang khu neh jong kaneh thie lhon lou ding, katoh khah lhon jongle kathi tei tei lhondin Pathenin eiseipeh lhon nai, “ati.
4 Hichun gul’in numienu jah a, Thi lhon hih hel’in nate.
5 Naneh lhon teng namitlam lhon kikeodoh a Pathen masap’a thilpha thilse nahetdoh lhonding jeh a Pathenin akha ahibouve, “ati.
6 Thingphung chu numei nu mitvet’ in ahoi lheh jengin, akineh le mi achihsah ding jeh-in jong aducha cheh jenge. Hijeh chun numei nun theiga chu akilon anen, ajipa jong apen, aman jong anetai.
7 Chutah-in amitlamlhon akikeodoh paiyin, asagohkeoahi ahedoh lhonin, theichang na akilmat mat lhonin kaipelengin akikai lhontai.
8 Nisa dailhah lamin honlei laiya Pakai Pathen va le husa aja lhonin, mihempa le ajinu hongsung thing lah a akisel lhontai.
9 Ahivangin Pakai Pathenin, “Vo Adam, hoiya um nahim?” tin ahinkouve.
10 Mihempan, “Honsunga nahusa kajah le, sagohkeo kahijeh a kichaa kisel kahi, “ati.
11 Pakai Pathenin, “kon sagohkeo nahi atim? Neh lou dia kisei thingga chu naneh hitanteong?”ati.
12 Mihempan, “Eilenkhompi dia neipeh numei nu hin thingga chu eipeh a kaneh ahitai,” tin aseiye.
13 “Ibol’a hitabangpi chu nabol ham?” tia Pakai Pathenin numei nu adoh le, amanun, ‘Gul chun eidohabol’a kaneh hichu me, “ati.
14 Chuphat’in Pakai Pathenin gul jah a, “Nathilbol jeh a hi gaosap nachan a, ganhing jouse lah atalen namat ding, nahinkho lhumkeiya na-op’a kithol’a leivei naneh ding ahi.
15 Numei nu to kakidousah a, ama chilhah le nang chilhah kigal to ding ahi. Ama chilhah pan nalu avoh chip’a, nangin akhotaljum nachuhpeh ding ahi.”ati.
16 Pakai Pathenin numei nu jah a, “Na-naovop teng gim gentheiyanaum a, nat hahsa thot acha nahinding ahi. Hijongle najipa jeng lhangaiya nahin’a aman nachunga vai ahom ding ahi, “ati.
17 Mihempa jah aPakai Pathenin, “Naji nu thua nanun aneh lou dia kaseipeh thiega na neh jeh a leiset jeng jong hi gaosap chang ahitai. Nahinkho lhumkeiya tohgim genthei puma tol natuh a neh ding nakihol ding ahi.
18 Nakidoupi din leiset’a theimi ling le meithai seltho ling hung keh-in tin, chule tollhanga anche louhing naneh ding ahi.
19 Nakisemdohna leiset”a nakile kit kah a, namaiya ulsa long longa na natohgim a’neh le chah nakihol ding ahi. Leivuiya kisemdoh nahin, Leivui nalesokit ding ahi, “ati.
20 Mihem nankim penna nu ahiphat’in Adamin ajinu chu amin Eve asah-e.
21 Pakai Pathenin mihempa le ajinu din savun ponsil asemin asilpehtai.
22 Pakai Pathenin, “Mihemhi ilah-uva khat bangin thilpha thilse hethieyin aumtan, hichea hi hinna thiega khu neh khahsah atonsot’a hinsah louhel ding ahi,” ati.
23 Hijeh chun akisemdohna leiset loubol’a kivah din mihempa chu Pakai Pathenin Edan honna konin asoldoh tai.
24 Hinna thingphung lampi ngah din hon niso lama Vantil lhanei chu akoiyin, chemjam deuje ju chu akipei kimvelsah tai.