TUNI HALACHA 10 Iyar 5783

בס”ד

PARASHA: EMOR

Jaan lhah Omer 25

TORAH SIM

Q. Torah lisma’a kasim ahileh ichan’a len ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin mikhat chun Torah lisma’a asim ahileh ama chun a Torah sim chun leiset pumpi avengin chuleh, lhatdam najong anaisah’e, chuleh kipaman lentah H-shem kom in akoipeh’e.

Q.Torah hi olam haba kadei jeh’a kasim ding ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin mikhat chun a Torah simchu olam haba ding jeh’a/achung’a gentheina ahung lhun nom lou jeh’a asim ahileh hitabang chu Torah lo lisma ahi, hitin khakhamim ten asei uve meshekhet pesakhim 50b: “mikhat chu Torah lo lisma akon hijong leh Torah chu simhen, chuti leh ajona leh ama chu lisma’a hung umding ahi.
Hijeh achu mikhat in chapang ho/mipi hochu H-shem kin bolding dan leh kichat dingdan, ho sei’a hiti chu nabol uva leh H-shem in olam haba’a chanmun nakoi peh ding ahi tia seiding chuti leh amaho jong chun hitabang ajah uva kon achihna jong hung khanglen jep’in tin ajo phat leh H-shem chu kichat nalang hilou’a lungset nalang’a houding ahi tia seipeh ding ahi(Rambam hilkhot teshuva perekh 10). Hijeh achu mikhat chun Torah chu simlou ding in gelda hen ama chun Rav ahi nom jeh’a ahilou ale ahousat ding adei jeh’a Torah asim jongleh a Torah sim chu angah louding ahi ajo nale ama chu Torah lisma’a ahinsim doh thou ding ahi.
Hinlah na Torah sim chu najuilou ding’a nasim naloi khat umchan dihlou napho nading’a nasim ahileh vang hitabang chonset chu alen’e, hiti akiseima bang in barakhot 17a: “amapa chu hiche leiset’a kisiemda joh leh phajo ding ahi”.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל