TUNI HALACHA 26 Iyar 5783

בס”ד

PARASHA: BAMIDBAR

Jaan lhah Omer 41

SHAVOUTH

Shavouth nikho’a aji achate chu iti akipa sah ding ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin Rambam(hilkhot yomtov halakha 17) in hitin asei’e: “mipa khat chu kut nikho leh aji achate toh kipah tah’a kut nikho chu aman diu ahi. Hijeh achu achanchih’a kipana bolpeh ding chu mitzvah jong ahi iti bolpeh ding ham? Achate chu nehthei ho achohpeh ding ajinu chu ahileh asum nei dungjui’a khi ahilou ale von achoh peh ding ahi. Mipa techu ahi leh wine leh saa ahi.

Jileh chate tilou adang koiham kipa sahding’a mitzvah ineibe uchu?

Donbutna: Ihetsama bang uvin Rambam in aseikitna’in: “a inkote toh nehkhom aneiphat uleh kholjinmi, chaga, meithai chuleh adang dang hochu ageldoh ding ahi, iham tia hitabang hoding’a na inkot nakil ahileh hitabang chu kipana ann kong naso ahipon lopna ann kong naso ahi”.
Bet hamikdash khanglai chun kohanim teleh levim te kipah sah ding chu mitzvah khat jong ahi, hinlah tukhang hin Bet hamikdash aum tapon amaho khel ding chun Torah sim averekhim ho hi kipasah ding ahi, hiti kiseima bang in “Talmid khakham khat Torah’a kisa bui jing ahileh ama chu Bet hamikdash sung’a natong tabang ahi”(menakhot 110a) tin eihil uve.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל