TUNI HALACHA 4 iyar 5783

בס”ד

PARASHA: Akhareimot- kedoshim

Jaan lhah Omer 19
לעילוי נשמת אבי מורי יואב בן שרה ז”ל

TORAH SIM

Q.Torah simding mitzah hi koi hipe ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin koi hileh israel chate pasal jouse chu Torah simding’a mitzvah kipe soh kei ahi, hichu avai hihen ahou hihen, atahsa lhing hihen atahsa vat hihen, chapang hihen ateh hileh abon uva ahi, chuleh vaicha khat tzadaka’a kivah hihen innsung mipa ainnsungmi ding’a sumhol hijongleh Torah asim nadingphat akikoi doh ding ahi.

Q. Torah kasim chu kahet hih jongleh apha chom dem?

Donbutna: Ihetsama bang uvin Torah isim’a ihet ahileh hiche kal val chu ima adang aumpoi, hijeh chun atehjep ho pension hojong chun Torah ahin simpat’u ahileh Torah asim uchu kiham bol uhen lamng ol ol in he kigu’u hen hiti chu step by step’a kal ding ahi, aban garama, Tur bet yosef etc.. hojong ahet kigut diu ahi, tehilim bou asim uchu nganse louding ahi H-shem in mijouse akhoto soh in hijeh chun kihambol ding ahi.
Chuleh mikhat in alekha sim chu ahet theilou ahileh Torah kasim jong ahah in keiding’a ahithei poi atilou ding ahi, hisang chun houin/yeshiva ham ho’a achi’a siur ahet thei kham kham aga ngai gut ding ahi, apao he hih jongleh alhagao chun angai na’e, hiti chu Houin/yehsiva mun ho’a siur aga ngai ahileh Torah simding mitzvah kiti chu asuh bulhit’e.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל