TUNI HALACHA 5 iyar 5783

בס”ד

PARASHA: Akhareimot- kedoshim

Jaan lhah Omer 20
לעילוי נשמת אבי מורי יואב בן שרה ז”ל

TORAH SIM

Q.Simding’a athupi penchu ipi ham chuleh ipi jeh’a ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin mikhat a innsung vetkol jeh’a sumhol khat chun ahiding bang’a Torah simthei lou khat jong chun ahithei ale phat ong aki hol ding Torah leh halachot asim kigut ding ahi, adehset’a shabbth leh khagim nikho hodehset’a asim kigut ding ahi, chuleh niseh leh halacha ni beh asim jingding ahi ajeh chu hiti kiseima bang in: koi hileh niseh’a halakhot(prulal) sim jingchu kakitep nachu ama chu olam haba chapa ahi” ati.

Q. Torah kasim ding kiti hi numei hojong tei tei ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin numei hochu Torah sim tei tei ding kiti ho’a kon aong thol uve hinlah asimdiu aum’e hichu numei ho chung chang halakhot ho eg: niddah, tevilah, hilkhot shabbth, hilkhot barachot, hilkhot isur ve heiter, hilkhot melikha, hilkhot basar ve khalav et.. hitabang halakhot hochu asimlou ahileh iti adih’a aboldoh thei ding ham? Hijeh achu ajil’u ngai ahi ajeh chu jinghkah birkat hashakhar akisei tieng numei hon jong “asher kideshanu bemitzvotaiv vetzivanu al divrei Torah” tin asei thou uve.
Chuleh hetding khat chu numei khat in ama numei halakhot tilou hojong aasim ahileh amachun kipaman amu ding ahi, hinlah pasal asim khat toh vang chun akipaman kibang lou ding ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל