TUNI HALACHA 7 iyar 5783

בס”ד

PARASHA: Akhareimot- kedoshim

Jaan lhah Omer 22

TORAH SIM

Q. itabang mitzvah chun H-shem in decrees akoisa chu ki cancel thei ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin mikhat chun hilai leiset’a Torah hil khat chun ahung lhung ding leiset tieng jong leh ahilding ahi, hijeh achu mikhat in Torah asim’a midang ahil soun ahileh akipaman chu lentah ahi, hichu amu thei ding dan chu mipi chung’a bou kingam ahi.
Torah akon positive mikhat khat kitchu mipa khat chun acha chu Torah ahil ding ahi, aban mikhat in aloipa cha khat Torah ahil ahileh yehsiva chung lang chan’a touna mun amu ding ahi. Mipa khat chun achapa hou nahsah lou khat Torah ahil ahileh achung’a H-shem in achung’a decrees jongleh ama jal achu a cancel ding ahi.

Q.Chapang hochu kum iajt akon torah’a tilkhou ding ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin mipa in acha chu aneo akon Torah leh mitzvah’a ahin hilpan ding ahi, hijeh achu acha chu hung pao thei’a kon “Torah tziva lanu moshe morasha kehilat yacov chuleh shema israel H-shem elokeinu H-shem ekhad”ahil pan ding ahi, aban hiti chu tanakh verse neo cha cha’a ahil ding, aban leh baracha ho aseithei nading’a ahil ding, aban baracha ajah ho amen seiding dan jong, aban leh aimu ding kon leh kriyat shema seilou’a a imutsah lou ding ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל