TUNI HALAKHA 2 Av 5783

בס”ד

PARASHA Devarim

Le ilui neshama: Hilel Ben yoav
ת.נ.צ.ב.ה

Shavua she khal bo(9av hapta) nikho sung’a von kisop sangkhol itabang hochu ka ah phal dem?

Donbutna: shavua she khal bo Hiche nikho hosung hin khazal ten vonsop ding aphallou keu seh hilou in von kisop phallou bou hilou in von kisopsa hojong ah phallou ahi tin eihl be uve, hijeh chun bed sheet aki sop chaisa akilhep tupsa hojong jahlou ding ahi. Isopi azkenaz ten vang Rosh khodesh av akon aphal tapove.
Ul tam napen sangkhol eg: sangkhol sunglam(gufia), toka sungchen, kengmoja hitabang hohi akikhel mat cheng ahijeh in amaho hi hiche 9av hapta nkiho hosung’a kisop jongleh jah phal ahi, hima bang chun towel hojong jahmo ahipoi.

iti bol leng shavua she khal bo nikho ho sung’a von khatbou ki’ah lou ding in kabol thei dem?

Donbutna: Adehset in tulai hi asa in hijeh chun sangkhol khat bou’a nikho tam tah jah ding chu ahahsa in hijeh chun abol ding dan aum’e hichu 9av hapta masang leh(azkenaz ten Rosh khodesh masang) hiche nikho’a aki ah ding hochu chomkhat aki ah masat ding(or 1minute), hiti chu abol ahileh sangkhol ki’ah sa tabang ahin sangkhol kisop’a athah beh’a ki’ah tabang ahi tapoi, chuti leh shavua she khal bo nikho ho’a jong ajah phalding ahi. Hinlah iham tia hiti bolding chu ahei khah ahileh abolding dan aum in ahi, hichu asangkhol ham chu toul’a chom khat akoi’a ahileh aki ahthei jing’e., hitabang chun 9av nikho jongleh abolthei ahi. Tallit chu ahileh akisop hihen lang iron’a kitah jou hijong leh ki’ah phal ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל