TUNI HALAKHA 27 Tammuz 5783

בס”ד

PARASHA Devarim

Hilkhot Bien Hamitzarim

*Av lha sung’a kipa phal ham? *

Donbutna: ihetsama bang uvin, khazal ten(meshekhet taanit 26b) hitin asei uve: “Av lha ahung lut akon kipana ho akon kikoi gamlhat ding ahi” ati uve, hichu kipa mo chu hideh lou hinlah themkhat bou kipa ding ahi, ajeh chu H-shem chu kipah tah’a hou ding ahi hiti akiseima bang in “H-shem kin chu kipah tah in bol uvin”(Tehillim 100:2)

Rosh khodesh Av akon Birkat shehekhiyanu chung chang hi itabang hiding ham?

Donbutna: Ihetsama bang uvin, khakhamim ten asei uvin ahithei ale Bien hamitzarim nikho hosung hin shehekhiyanu asei nalou ding in von thah ho in kivon dahen ati uvin hinlah rosh khodesh av masang chan chun von thah akichoh tah jongleh shabbth nikho’a athenso thei in hinlah Rosh khodesh av ahung lut akon shabbth nikho’a thenso ding jong phal ahitapoi.
Hinlah Rosh khodsh 9av jou akon von hilou theiga athah aneh ding ahileh shabbth nikho bou leh shehekhiyanu chu aseithei ding ahi, ajeh chu neh lampa hin kipa sangtah aneipoi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל