TUNI HALAKHA 29 Tammuz 5783

בס”ד

PARASHA Devarim

Le ilui neshama: Hilel Ben Avraham
ת.נ.צ.ב.ה

Rosh khodesh Av jou akon 9av chan von khiu/knit phal ham?

Donbutna: Hiche nikho hosung’a von thah khui/knit hileh phal ahipoi, hinlah von siemphat/akil khila thah khui phat hovang chu phal ahi. Chuleh ama chu vonkhui’a kivah akhui lou ale insung genthei kha ding ahileh vang ama ding’a phal ahi. Chuleh sangkhol/von thah apet’a ki’ah ding’a akichoh ding jong phallou ahi, hinlah von ase hochu semphat thei ahi. Hima bang chun 9av jou leh von khui nading’a pat vang kichoh phal ahi.

Niko(9days) sung’a kengkoh ahilou ale innsung thil ho choh phal ham?

Donbutna: Kengkoh nikho 9 sung’a abu louding hijong leh achoh phallou ahi, hinlah kengkoh ase hovang chu semphat thei ahi. Hinlah 9av nikho ding’a kengkoh(savun hilou) choh vang phal ahi, achoh jou tieng 9av lhun masang’a chomkhat abu masat gutding ahi. Rosh khodesh av jou hijongleh innsung thilho choh ding phal ahi, ahijing vang in athil choh ding chu mantam tah ahivang’a kipana lentah anei hichu gari ham book koina ham hiche hojong chu choh phal ahi, hinlah ahoipen in achoh tah jongleh innsung’a ahin choilut lou’a 10av jouleh innsung’a ahin choilut thei ale vang ahoi’e.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל