TUNI HALAKHA 5Av 5783

בס”ד

PARASHA Ve’etkhanan

Le ilui neshama: Hilel Ben yoav
ת.נ.צ.ב.ה

Itabang kisil hochu 9av nikho a ki phallou ham ?

Donbutna: 9Av nikho leh twisa hihen twidap hileh kisil phallou ahi, hima bang Chun khutsop/sil Jong phallou ahi. Hinlah akhut nen jeh ham akam a thisan pot ahileh hitabang hochu phal ahi ajeh chu hitabang chu nopsah na ahipoi.
Ann ngol nikho leh mai Jong phitlou in ahoi’e hinlah mai anet ale vang akhohna aum deh pon anen kah chu sop ding ahi. Chuleh mikhat chu jingkah mai aphit lou a um thei lou ahileh aphit thei ahi.

Ann ngol nikho leh iti khut kisop ding ham?

Donbutna: jingkah ahung tho teng akhutsop asop ding phat leh akhut jungbou asop ding ahi hiti chu nidang’a asop bang a asop ding ahi. Aban asop jou phat leh “Al netilat yadaim” asei ding ahi.
Chuleh toilet chi jou khat Jong chu hiti chu akhut jungbou asop ding “Asher yatzer” chu aseiding ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל