TUNI HALAKHA 7 Av 5783

בס”ד

PARASHA Ve’etkhanan

Le ilui neshama: Hilel Ben yoav
ת.נ.צ.ב.ה

Ann ngol itih phat leh kichai ham?

Donbutna: . Nisa lhum ahshi hungso jou jou akon ann leh twi neh thei pan ahitai, Rabbeinu Tam jui a kiham bol angai poi. Isur Torah joh a kiham bol joh ding ahi.

Ann ngol kichai chai ale von ho kasop phal dem?

Donbutna: Henge ann ngol kichai akon vonsop/samtan/vo kilhepsa ki ah ho abon’a phal ahi chule twisa a Jong kisil phal ahi. Hinlah isopi azkenaz ten vang Jing sunkim chan in a phal pove. Hinlah 9av nikho chu yom khamishi toh akito ahileh vang likvod shabbth jal a samtan/vonsop tiho chu aphal kit uve.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל