TUNI HALAKHA12 Elul 5783

בס”ד

PARASHA KI-TAVO

Ama leh ama iti tzadik ahi aki hetding ham?

Donbutna: ama leh ama tzadik akihet ding dan chu hoilang athil ngatna tamjo ham hichu akipa hoijoh pen joh ham anatohna ham ahilou ale a Torah sim jeh’a akipana tamjo ham. Chuleh athil neh na lampang joh ham, hoijoh twi’a hoijoh twilou ham lampang’a makpid ham ahilou ale akikhopna phate cha’a kavanah apeh joh ham. Chuleh hoijoh chu achai masat nom ham thil aneh lampang ham ahilou ale akikhop pajoh ham ahilou ale tiul joh ham ahilou ale Torah sim joh ham. Hiche hochu nahet ahileh tzadik nahi nahilou nangma in naki hetding ahitai.

Ipi jeh’a mikhat chun aloi khat kom’a adeh’a yom kippur nikho leh ngaidam athum dehset ding ham?

Donbutna: Yom kippur nikho’a tzuva nabol chu H-shem leh nang kikah’a kingaidamto na ahin, hinlah naloi khat chung’a chonset nabol chu eg: naloikhat nagaosap ahilou ale athil naguh peh, amakom’a nathil bol chu nale sah takah’a chung’a kon ajong ngaidam namulou ding ahi ama in nan ngaidam phat leh bou ngaidam nachan ding ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל