TUNI HALAKHA 27 shivan 5783

בס”ד

PARASHA KORAKH

Hilkhot shabbth

Mikhat chun shabbth nikho leh shabbth juilou khat chu gari ajah sah thei dem?

Donbutna: ihetsama bang uvin, abeilam pen in mikhat in shabbth juilou khat chu gari ajah sahlou ding ahi taxi hijong leh, ajeh chu gari neipa in khatpa chu achonset sah tabang’a kila ahi.
Hijeh achu mipa khat achapa shabbth juilou lai ahileh shabbth nikho’a gari tolding’a apa kom’a chabi athum ahileh apa chun apeh louding ahi, ajeh chu chapa achonset sah tabang ahi, iham tia apeh ahileh Torah akon mitzvah “mitcho masang’a kipal nading koipeh hih in” kiti chu apal keh ahi.

Shabbth nikho’a jong kihong dukan chu ka rent thei dem?

Donbutna: Ihetsama bang uvin, Maran Rabeinu Ovadiah yosef ztzuk”l(sut yavia omer khelekh 9 siman 108) akhun hitin asei’e: “yehudi dukan shabbth nikho’a dukan hihong khat chu rent ding phal ahipoi, hitabang hi mipi chonsetna tam tah abol doh thei ahin, hijeh achu kikangse ding ahi.
Hima bang chun travel agent hon shabbth nikho’a flight ticket chu ajuh diu phallou ahi. A flight chu Thursday hileh Friday hileh shabbth masang’a a lenna nachu kinga ding’a um inn ajotna shabbth alep lal ding khah ahileh juh phallou ahi, ajeh chu hitabang chu nang in ama chonsetna nabol peh tabang ahi. Hinlah iham tia shabbth masang’a inn lhung man ding ahi leh flight ticket chu juh phal ahi.

עפ”י פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל