Day May 2, 2023

TUNI HALACHA 11 Iyar 5783

בס”ד PARASHA: EMOR Jaan lhah Omer 26 TORAH SIM Q. Bet midrash(Torah sim namun) sung’a imut phal ham? Donbutna: Ihetsama bang uvin bet midrash sung’a chun imut phal ahipoi, iham tia amut khah ahileh a torah simchu neo cha cha…